تحقيق-جنبش-دانشجويي
تحقيق جنبش دانشجويي
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل: 31
قیمت: 8000 تومان

بخشی از متن:
مقدمه:
در هر زماني، جامعه شناسي خاصي شكل گرفته است كه يا جمع گرا بوده، مثل نظريات دوركيم و يا فردگرا مثل اسپنسر، و يا بر تسلط ساختار وهنجار، تأكيد مي‌كردند، مانند پارسونز. آنچه مشخص است، هر گروه، ضمن بررسي يك بعد، ابعاد ديگر را فراموش كرده است. اما در عصر حاضر،تلفيق ابعاد مطرح است. از جمله:تلفيق فرهنگ و عامليت، توسط مارگارت آرچر، جامعه شناسي چند بعدي جفري الگزندر، تلفيق كنش با نظام، توسط يورگن هابرماس كه عضو برجسته‌اي از مكتب فرانكفورت مي‌باشد.
مكتب فرانكفورت، مكتبي انتقادي است، كه در آلمان، پايه ريزي و تشكيل شد. مبناي انديشه اين مكتب بر اساس نقد و بررسي نظريات متفاوت، شكل گرفت. آن بر سرمايه‌داري، اثباتگرايي، ماركسيسم و حتي خود جامعه شناسي هم ايراداتي وارد كرده است. در ضمن، بعضي از عناصر فراموش شده، مثل ديالكتيك و ذهن گرايي را دوباره مطرح نموده است . هابرماس اگرچه وارث اين مكتب است، ولي در آن، تجديد نظرهايي را اعمال نموده ، وي از انديشه هاي ماركس شروع كرد، تا به كنش ارتباطي رسيد. او با انتقادات مختلف، نظرات خود را بسط داده است. وي نظريه اثباتي، جزم‌گرايي ماركسيسم، ايدئولوژي گادامر، نظريه سيستم پارسونز، جنبش دانشجويي و جوامع مدرن را مورد انتقاد قرار داده است. هابرماس، نقش بسزايي در جامعه شناسي آلمان ومكتب فرانكفورت و بقاي آن داشته است. گرچه بينش انتقادي او، موجب شده كه بعضي از فعاليت ها و اقدامات وي را ناديده گيرند.
تحقيق انجام شده، به حول تفكر انتقادي هابرماس مي‌چرخد و از انتقادات او، نقد اثباتگرايي، ماركسيسم، جنبش دانشجويي و نظريه سيستم را برگزيده و به توصيف و تشريح آن، پرداخته است.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: تفكر جامعه شناسي آلمان
فصل دوم: تاريخچه مكتب فرانكفورت
فصل سوم: يورگن هابرماس
1-3-زندگينامه
2-3-انديشه هابرماس
فصل چهارم: هابرماس در مقابل اثبات گرايي
1-4-مكتب اثبات گرايي
2-4-انتقاد از اثباتگرايي
3-4-دفاع هانس آلبرت
4-4-پاسخ هابرماس
فصل پنجم: هابرماس و جنبش دانشجويي
1-5-عوامل تشكيل جنبش دانشجويي
2-5-جنبش در نگاه هابرماس
3-5-اظهارات دوتچكه
4-5-انتقاد بر هابرماس
فصل ششم: هابرماس و سيستم
1-6-نظريه سيستم
2-6-انتقاد بر نظريه سيستم
3-6-پاسخ لومان به هابرماس
فصل هفتم: هابرماس و ماركسيسم
1-7-بازسازي ماترياليسم تاريخي
2-7-نقد نظريه تكامل ماركس
فصل هشتم: نتيجه گيري
منابع و مآخذ

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.