افسردگي
افسردگي
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 76
حجم فایل: 205
قیمت: 12000 تومان

بخشی از متن:
قسمتی از متن :
همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند . اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند .

نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده ، احساس ناامیدی ، احساس غم ، بی ارزشی ، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند . این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی ـ تحصیلی ـ اجتماعی و روابط بین فردی گردند . بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج انجام دادیم . مطالعه با استفاده از تست بک (BDI) بر روی ۲۸۰ نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است .

روش تحقیقی که از آن استفاده شد ، روش تحقیق یا علّی ـ مقایسه ای با روش آماری مقایسة بین میانگین دردو گروه مستقل و بااستفاده از فرمول t بوده است . روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد ۱۴۰ نفر از هر گروه بوده است . روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است . با قرار دادن نمرات خام درفرمول t وبا سطح اطمینان ۹۰% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که « تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد .»

 
فهرست مطالب :
فصل اول : مقدمه
بیان مسئله
اهمیت مسئله
اهداف تحقیق
بیان فرضیه
فرضیه تحقیق
اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها
افسردگی
شیوع
دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم : مرور بر ادبیات تحقیق
افسردگی
نشانه های افسردگی
طبقه بندی
نظریه های افسردگی
درمان اختلالات خلقی
تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق
توصیف روش تحقیق
جامعه تحقیق
روش نمونه گیری
متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است
روش جمع آوری داده ها
ابزار اندازه گیری
روش آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق
نتیجه گیری
توجیه و تفسیر نتایج
توصیه برای پژوهشهای بعدی
محدودیتها

منابع فارسی
منابع انگلیسی

پیوستها


دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.